Integritetspolicy

Integritetspolicy

Fönsterentreprenader i Dalarna AB (”Plastfönster”), org.nr 556359-1469 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Stora Dicka 23, 77497 Fors, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig

Plastfönster är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar om dig Personuppgifter som du har lämnat till oss

I din kontakt med Plastfönster kommer du att lämna viss information om dig till oss, du kommer även att lämna information vid köp eller när du fyller i något av våra formulär på www.plastfonster.se samt vid annan kontakt med oss (t.ex. kundtjänst). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du handlar hos Plastfönster, besöker www.plastfonster.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Plastfönster behandlar information om de varor som du har köpt, skickat offertförfrågningar på. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på www.plastfonster.se.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part

För att kunna hålla en god kund- och registervård, inhämtar Plastfönster regelbundet kvalitetssäkrad data i form av kontakt- och adressuppgifter till olika företag där dina personuppgifter kan förekomma.

Vi inhämtar ibland även kreditupplysningar på privatpersoner för att kunna köra en kreditkoll gentemot våra konsumenter. De personuppgifter som vi samlar in i samband med detta är identitetsuppgifter såsom exempelvis namn, personnummer och adress, inkomst och innehav av fastighet samt information om betalningsanmärkningar.

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter För dig som är kund eller anställd hos kund

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster och köp av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som avtalet rör. Denna behandling sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Plastfönsters berättigade intresse är att kunna erbjuda din arbetsgivare och vår kund de tjänster och produkter vi tillhandahåller.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna bedöma din kreditvärdighet och göra kundundersökningar. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna säkerställa betalning för våra produkter och tjänster samt förbättra vår kommunikation och service samt våra produkter och tjänster.

Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss eller är anställd hos en sådan kund, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster och för ändamålet direktmarknadsföring. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, marknadsutskick och annan direktmarknadsföring.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster eller produkter utför vi denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vi behandlar endast ditt personnummer i situationer när det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller för en säker identifiering, exempelvis om du är en enskild näringsidkare, när det är nödvändigt att behandla ditt personnummer i faktureringssyfte.

För dig som inte är kund och inte anställd hos kund

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med Plastfönsters behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande Plastfönster eller nyttjandet av någon av våra tjänster eller produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Plastfönsters berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut direktmarknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om Plastfönsters tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Plastfönsters berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Plastfönster och även våra IT- och systemleverantörer har åtkomst till dina personuppgifter.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer och våra samarbetspartners tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra specifika uppdrag. Vi har tecknat s k personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bl.a. innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Dina uppgifter kan också lämnas också ut till aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter, nämligen myndigheter eller andra aktörer i enlighet med lag såsom kommuner och Skatteverket. Vi lämnar vid behov också dina uppgifter till banker.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och alla inom vårt företag samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Om du har en kundrelation till oss behandlar vi dina personuppgifter max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick. Är du inte aktiv kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter som längst tre månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp av en kurs i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på info@plastfonster.se

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Fönsterentreprenader i Dalarna den 23 maj 2018.

Boka ditt hembesök idag!

Vi utför helt kostnadsfria hembesök i Dalarna, Västernorrland och Gästrikland. Boka in ett hembesök och få kvalificerad hjälp och rådgivning inför ditt fönsterbyte.

preloader